นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน 
ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาธุรกิจการบิน 
เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม  เวลา 14.00-16.00  น. ณ  ห้อง ประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/