หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน
โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์กมลกนก   เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนท่องเที่ยวและบริการ  เป็นประธานการตรวจ
อาจารย์ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ รองคณบดีโรงเรียนท่องเที่ยวและบริการ 
อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนท่องเที่ยวและบริการ เป็นกรรมการในการตรวจครั้งนี้
เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมฺNB6  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/