บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) ผ่านระบบ Conferenceมหาวิทยาลัย
โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องNB6 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/