มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรได้พ่นน้ำาฆ่าเชื้อ
เพื่อป้องกันและระงับโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 
ภายในอาคารเรียนหอพักนักศึกษา ฯลฯ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา-บุคลากรติดตามข่าวสาร
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา
และศึกษาวิธีการดูแลตัวเองในเบื้องต้น ตามประกาศของศบค.

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/