เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ศูนย์หัวหินได้รับเชิญจากโรงเรียนชลกันยานุกูล ให้ความรู้แก่นักเรียนที่สนใจเรียนสาขาธุรกิจการบินในหัวข้อ “ How to be Flight Attendant” โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนักเรียน 1 ชุมชุม 1 ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมอีกมากมาย ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจสาขาธุรกิจการบินจำนวนมาก โดยมีนายพิพัฒพงศ์ โออิฐ,นางสาวศริกัญญา อยู่ดี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เป็นวิทยากรในการให้ข้อมูลในครั้งนี้

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/