เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานหัวหิน อาจารย์และนักศึกษาศูนย์หัวหิน ร่วมประชุมกับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อการเตรียมการต้อนรับผู้นำประเทศอาเซียน + 6 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 (21-25 ตุลาคม 2552)

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/