บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ศูนย์ฯหัวหิน  เข้าร่วมการประชุม“SDU KICK OFF 2018 ”
ผ่านระบบ Conference เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานด้านวิชาการ ปี 2561
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง NB 6  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/