ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดให้มีการตรวจติดตาม
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ  (Pre 12 เดือน) 
ในวันที่  29  กรกฎาคม  2563 เวลา 09.30 น.

โดยมี ดร.กชกร  ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ
ให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการในการตรวจฯ  และการตรวจในครั้งนี้ ได้ใช้การตรวจในระบบออนไลน์

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/