เมื่อวันที่ 7-10 มิถุนายน 2559 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู-อาจารย์, นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
โดยมีเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนภัทรบพิตร โรงเรียนเซ็นแมรี่
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  โรงเรียนเลยพิทยาคม และโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
โดยมีอาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย และ นางสาววรรษมน ทองเกิด เป็นหัวหน้าทีมแนะแนวในครั้งน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/