เมื่อวันที่ 10 และ 15 มีนาคม 2559 หลักสูตรธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี ดร.พนารัตน์ ศรีแสง เป็นผู้ดูแลนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้และ
ได้รับเกียรติจากวิทยากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการให้ความรู้และต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/