นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ฐาปนะ แตงจุ้ย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรธุรกิรจการบิน 
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการด้านธุรกิจการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน  
เพื่อทราบถึงปัญหาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและแนวทางแก้ไข
เพื่อสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษารุ่นต่อไปในอนาคต 
เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม และ 20-23 มีนาคม 2561

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/