เมื่อวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2554 ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน นำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจีน 4 ปี
ไปส่ง ณ มหาวิทยาลัยอู่โจว ให้เกรียติมาต้อนรับคณะนักศึกษาและเลี้ยงต้อนรับเป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/