ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดการฝึกอบรมการใช้บริการห้องสมุด
ฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ 
และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการเรียน 
การเขียนรายงานและการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง
โดยมี หม่อมหลวงฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ นายกิตติศักดิ์ ศิริเศรษฐ และนางสาวศรัญญา สิทธิดา เป็นผู้ดำเนินงาน 
ในวันที่ ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม Mock Up ชั้น 4 อาคารเรียน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/