มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดงาน “ปะสังสรรค์ผู้ปกครองนักศึกษา รหัส 53 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ณ หอพักชวนชม ครั้งที่ 1”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้ส่งบุตร หลาน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ศูนย์หัวหิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของนักศึกษา
เช่น ด้านบุคลิกภาพ และด้านอื่นๆ ทั้งนี้ในงานวันดังกล่าวได้มีการแสดงของนักศึกษาทั้งหมด 6 ห้อง ซึ่งผู้ปกครองตื่นตาตื่นใจกับการแสดงและให้การตอบรับเป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/