อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศรุ่นที่1) อยุธยา-ลพบุรี วันที่ 5-6 มกราคม 2551