เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมอบรม Green Library มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
เพื่อให้บุคลากรเข้าใจวิธีการ แนวทางการดำเนินงาน การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง NB6

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/