เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2251 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านการจัดการเรียนการสอน
และหลักสูตรที่เปิดดำเินินการ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน
โดย ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี