ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหิน  
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้านกองนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา  10.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/