นักศึกษา สาขาธุรกิจการบิน โรงแรม และท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสม การประกาศพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองหัวหินและพื้นที่เชื่อมโยงโดยมี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโดยการจัดประชุมไนครั้งนี้ได้เชิญ ผู้นำชุมชนท้องถิ่นร่วมออกความคิดเห็นด้วย

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/