เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาธุรกิจการบิน,ธุรกิจการโรงแรมที่ลงทะเบียนรายวิชาศิลปะการต้อนรับและการสื่อสาร
ในงานบริการประจำภาคเรียนที่ 2/2551 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรม ดุสิต รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการปฏิบัติงานจริงของโรงแรมในรูปแบบต่างๆ เช่น
การบริการและการต้อนรับ, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในงานบริการตลอดจนทักษะการสื่อสาร
โดยมีนางสาวปรีดา แซ่เล้า และนางสาวพรรณพร หูทิพย์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/