เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  
บุคลากร และนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น
ประกอบด้วยหัวข้อการฝึก แปนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การบริหารจัดการในองค์กร ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ สาเหตุ
และการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมถึงการฝึกซ้อมการใช้เครื่องดับเพลิงขั้นต้น
ผงเคมีแห้ง,Co2,โฟม,น้ำยาโฟร์เอท 2000 ดับเพลิงเชื้อเพลิง ประเภทA เช่น ไม้ กล่องกระดาษ พลาสติก
ประเภทB เช่น น้ำมันเบนซิน ก๊าซ LPG ประเภท C  เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร ประเภท K เช่นน้ำมันพืชติดไฟ
และฝึกซ้อมการใช้ระบบดับเพลิงในอาคาร เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำ  โดยได้เชิญคุณ เอกวัฒน์ ทิมมาศย์
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกดับเพลิงแลกู้ภัย เซ็นเตอร์ ไฟร์ เมดิก(ไทยแลนด์) เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/