มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกานอกที่ตั้ง หัวหิน มอบเงินบริจาคจากการตั้งรับบริจาคในเขตอำเภอหัวหิน
ตั้งแต่วันที่ 13 -18 มกราคม 2560 โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 117,000 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )
ทั้งนี้ได้นำเงินมอบให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการสมทบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560  ประกอบด้วยโรงเรียนดังนี้ 
1.รร.บางสะพานวิทยา จ.ประจวบฯ  2.รร.ศรียาภัย จ.ชุมพร  3.รร.สะอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร 
4.รร.สวนศรีวิทยา จ.ชุมพร  5.รร.สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี  6.รร.สุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี 
7.รร.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี  8.รร.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  9.รร.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
10.รร.กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  11.รร.สตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  12.รร.ศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช 
13.สตรีปากผนัง จ.นครศรีธรรมราช  14.รร.ปากผนัง จ.นครศรีธรรมราช  15.รร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช 
16.รร.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช  17.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง  18.รร.สภาราชินี จ.ตรัง  19. รร.สตรีพัทลุง จ.พัทลุง  20.รร.พัทลุง จ.พัทลุง

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/