เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการปฐมนิเทศนักศึษาใหม่ โครงการพิเศษในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ห้องศิโรจน์