มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการเตรียมการรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิด
“ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ”
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลหัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/