เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 -15.00 น.   ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่
แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตลอดจนปลูกฝังเจตคติด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม 
โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เป็นประธานในการบรรยายครั้งนี้

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th