เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้นำข้อมูลที่ได้รับจากกิจกรรมฯดังกล่าว
ไปประกอบการวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต 
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  โดยมีตัวแทนนักศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
นางสาวปฐมพร มงคล และ นางสาวณัชชา บุญเป็ง
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินได้เข้าร่วมให้ความรู้
ข้อมูลในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/