ชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ร่วมกับ สโมสรโรตารี่กรุงเทพ-พัฒนาการ สมาคมกรุงเทพมหานคร
สโมสรเยาชนกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมโครงการ " กระดาษเพื่อน้อง "
ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ชมรมจิตอาสา มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท และสื่อการเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค
สโมสรโรตารี่กรุงเทพ-พัฒนาการ 20,000 บาท
สโมสรเยาชนกรุงเทพมหานคร ค่าอาหารกลางวัน 9,000 บาท และได้มีกิจกรรมสอนหนังสือให้น้อง
รับประท่านอาหารกลางวันร่วมกับน้องและสันทนาการน้องๆ