มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จึงได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและให้ความรู้ในอาชีพสาขาวิชาธุรกิจการบิน
ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้ทราบข้อมูลและสามารถเตรียมตัวสอบคัดเลือกได้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด  เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ รับทราบการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2561  
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนมัธยมฯ กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 6 -24 พฤศจิกายน  2560

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/