เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน -11 กรกฎาคม 2559 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู-อาจารย์, นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
โดยมีเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ในเขตภาคใต้ ประกอบด้วย โรงเรียนธิดาแม่พระ โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนเทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีฯ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทา
โรงเรียนนิรมล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 
โรงเรียนศรียาภัย โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก โดยมีอาจารย์กฤตนพ ทองธิติพร เป็นหัวหน้าทีมแนะแนวในครั้งนี้

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/