เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ได้จัดประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนวเครือข่ายทั่วประเทศ
เรื่อง ติดอาวุธทางปัญญาครูแนะแนวยุคใหม่เพื่อเด็กไทยก้าวไกลสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องศาลาชื่นอารมณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานและ รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์  บรรยายพิเศษ และรศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ติดอาวุธทางปัญญาครูแนะแนวยุคใหม่เพื่อเด็กไทยก้าวไกลสู่ตลาดแรงงาน โดยในการจัดการครั้งนี้มีอาจารย์แนะแนวเครือข่ายร่วมเข้าทั้งสิ้น 150 ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป อีกทั่งเพื่อประชาสัมพันธ์ศํกยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้ความประทับใจให้กับอาจารย์แนะแนวเป็นอย่างดี