มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัทแบ็กส บริการภาคพื้น จำกัด 

โดยมีนางสาวผกามาศ มุสิกุมาศ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทแบ็กส บริการภาคพื้น จำกัด   ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
และ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการบิน และร่วมเป็นพันธมิตรทางวิชาการ เพื่อให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการพัฒนามาตรฐานของบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจการบิน ทั้งนี้ได้มีการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/