บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน
(Knowledge Management-KM) ของหน่วยงานครั้งที่ 2(6)/2560  ผ่านระบบ Conference มหาวิทยาลัย 
โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 12 เมษายน  2560  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องNB6ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/