เมื่อวันที่ 6 -8 เมษายน 2559  โดย อ.นันทวรรณ อินศวร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้ออกให้บริการวิชาการ ในโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง  ณ ศุนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เพชรบุรี

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/