ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559  เวลา 08.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)
โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน
ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆ ด้าน นำมาซึ่งความรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศจนถึงปัจจุบัน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/