วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  
ได้จัดโครงการอบรม “ เทคนิคการสอน ” ให้กับอาจารย์ผู้สอน ณ ห้อง NB6 เวลา 09.00 - 16.00 น.
โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.สุมาลี  งามสมบัติ  ( ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ) เป็นประธานในการอบรม

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/