เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ตั้งขบวนรับเสด็จ เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก
และเจ้าหญิงแมรี พระชายา ณ มสด. ศูนย์หัวหิน