มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ประจำการศึกษา 2563
หลักสูตรธุรกิจการบิน  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
โดยได้รับเกียรติจาก 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์
จากบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการตรวจประเมิน
2.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ กรรมการตรวจประกัน
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ กรรมการตรวจประเมิน 
4.ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ เลขานุการตรวจประเมิน
ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรธุรกิจการบิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/