หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและเพื่อนำผลการตรวจประเมินในครั้งนี้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุชาดา แสงดังดี เป็นประธานการตรวจประเมิน
ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ กรรมการตรวจประเมิน 
อาจารย์พราวภัสสร จันทรวรวัลย์ กรรมการตรวจประเมิน
ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ เลขานุการตรวจประเมิน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/