สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ”การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ”
โดย อาจารย์ทัศนย์ ครึกครื้นจิตร ประธานในการจัดสัมมนา อาจารย์วรัญญู ชายเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยได้รับเกียรติ์ จากท่านอาจารย์ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี เป็นผู้บรรยาย


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/