มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้จัดให้นักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงาน หลังจากที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โดยมีนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เข้าร่วมรับฟังและซักถามข้อมูลการฝึกงานจากรุ่นพี่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/