เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
โดยนายวีระพันธ์ ชมภูแดงผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส.ทิพสุดา คิดเลิศรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ คณะ จัดอบรมการจัดการเรียนสอน Smart Classroom
ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน และนักศึกษาโดยใช้โปรแกรม Smart Notebook” 
รวมถึงตรวจสอบความพร้อมห้องสมุด ตรวจสอบระบบ Wifi เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการศึกษา

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/