เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 เวลา 9.00-12.00น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดเสวนาเรื่อง “เราจะเดินไปไหนกัน ในโลกที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง” เชิญ ดร. ประมวล เพ็งจันทร์ เป็นวิทยากร โดย อ.สุรพศ ทวีศักดิ์ เป็นพิธีกรเสวนา

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/