บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)   โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว  ดร.สุวิชชา เนียมสอน 
และคณะ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในครั้งนี้  
 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560  เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/