เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559  เวลา 10.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบุคลากร
นางสาวณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ นางสาวศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
และอาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน ร่วมกันอบรมการจัดทำ มคอ. 3 4 5 6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์หลักสูตรธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/