มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่1.โรงเรียนปากช่อง 2.โรงเรียนบุญวัฒนา 3.โรงเรียนมารีย์วิทยา4.โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 5.โรงเรียนสุรนารีวิทยา6.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย7.โรงเรียนพิมาย 8.โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต9.โรงเรียนสกลราชวา ตั้งแต่วันที่6 มิถุนายนถึง22กรกฎาคม2554มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/