นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ร่วมงานวันลอยกระทงประจำปี 2562
ในวันที่
11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 -21 .00 .
ณ ศูนย์การค้าบลูพ็อร์ตหัวหิน และสวนหลวงราชินี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของชาติไว้
และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีของไทย

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/