เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Mock Up นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้รับเกียรติให้เข้ารับการสัมภาษณ์งานกับทางสถานประกอบการ
โดย บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จํากัด  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงาน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/