เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดการอมรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่
นำโดย ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประธานในการอบรม บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเป็น
กันเองและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ