นายฐาปนะ แตงจุ้ย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบิน พร้อมตัวแทนนักศึกษา
ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงผู้สนใจทั่วไป
ได้รับข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 12.30 -16.30 น. ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  กรุงเทพมหานคร

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/