ศูนย์หัวหินประชุมศิษย์เก่าโดยมี ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน
อาจารย์วรัญญู ที่ปรึกษาชมรม ประธานชมรม คือ นายวีรชัย บุญญาพิฒทาพงศ์ นายวิฆเนศ สันแดง
คณะกรรมการและนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าในปีการศึกษา 2554

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th